Conversion

 

Cantonese-Mandarin

Mandarin-Cantonese

How to Use

Incompatibility Issues

Sound Conversion

Tone Conversion

Cantonese-Mandarin Chart

Mandarin-Cantonese Chart

Methodology

Home

Email the Webmaster

Mandarin to Cantonese
Sound Conversion Chart

Most frequent pronunciations are written in bold.

Entries are generally listed from left to right in order of frequency of correspondence.

Uncommon or special pronunciation cases are marked.

A || B || C || D || E || F || G || H || I || J || K || L || M ||
N || O || P || Q || R || S || T || U || V || W || X || Y || Z

A

Mandarin

Cantonese

a a || yim#
ai ngoi || oi || aai || ngaai || ngaam || ngai# || yi#
an ngon || on || am || ngam || yim#
ang ngong || ngon#
ao aau || nap || ngaau || ngou || ou || wa*

A || B || C || D || E || F || G || H || I || J || K || L || M ||
N || O || P || Q || R || S || T || U || V || W || X || Y || Z

B

Mandarin

Cantonese

ba ba || pa || baat || bat
bai baai || baak
ban baan || bun || pun || paan || faan#
bang bong || pong || paang#
bao baau || paau || bou || bok || buk || pou#
bei bei || bui || baai || bak || pui || pei#
ben ban || bun || haang
beng bang || bam || bing# || paang# || pong#
bi bei || bai || bik || bat || pai || pei || bit# || but#
bian bin || pin
biao biu || piu
bie bit
bin ban || pan
bing beng || bing || ping# || ban#
bo
bo || bok || baak || but || maak || paak || bat || bui# || tok* || mok* || bai*
bu bat || bou || buk || fau

A || B || C || D || E || F || G || H || I || J || K || L || M ||
N || O || P || Q || R || S || T || U || V || W || X || Y || Z

C

Mandarin

Cantonese

ca chaak || chaat
cai chaai || choi
can chaam || chaan
cang chong || cheung*
cao chou
ce chaak || jak || chak || chi#
cen cham || sam
ceng chang
cha cha || chaat || chaap || saat
chai chaai || chaak
chan chaam || chaan || sim || sin || chin || saan || chim# || jin#
chang cheung || chaang || seung || chong || chung# || jeung#
chao chaau || chiu || cheuk || jaau#
che che || chit || jai#
chen chan || sam || san || chaang || cham
cheng sing || chaang || ching
chi chi || chai || chek || chik || hek || jai# || si#
ching jing || geng || jing || jeng || king || jing* || gwing* || hang* || hing# || gang#
chong chung || sung || jung# || tung#
chou chau || sau#
chu cheui || cheut || chyu || cho || chu || jeut || juk# || jyut# || chyun#
chua cha
chuai chaai || chi* || chyun# || jyut#
chuan chyun || syun#
chuang chong || cheung*
chui seui || cheui
chun seun || cheun
chuo cheuk || chuk || jyut
ci chi || sik
cong chung || sung || cheung*
cou chau
cu chou || chuk || chyun || jeut
cuan chyun
cui cheui || seui
cun chyun
cuo cho || chou || chok || chyut

A || B || C || D || E || F || G || H || I || J || K || L || M ||
N || O || P || Q || R || S || T || U || V || W || X || Y || Z

D

Mandarin

Cantonese

da da || daap || daat || daai || taan
dai daai || doi || taai || toi || dai#
dan daan || daam || taan#
dao dou || tou
de dak || dai || dei || dik#
dei dak
deng dang
di dai || dei || dik || tai || daai || dek
dian dim || din || tim# || tin*
diao diu
die dit || dip || de
ding ding || deng
diu diu
dong dung || dong
dou dau || dou
du dou || duk || tou#
duan dyun
dui deui || jeui*
dun deun || teun || dan
duo do || dyut || jyut || dok || to

A || B || C || D || E || F || G || H || I || J || K || L || M ||
N || O || P || Q || R || S || T || U || V || W || X || Y || Z

E

Mandarin

Cantonese

e aak || aat || ei || ngaat || ngak || ngo || o
ei ei
en on || yan || ngan#
er yi || nei#

A || B || C || D || E || F || G || H || I || J || K || L || M ||
N || O || P || Q || R || S || T || U || V || W || X || Y || Z

F

Mandarin

Cantonese

fa faat || fat
fan faan
fang fong
fei fei || fai || fe || bei#
fen fan
feng fung
fo fat
fou fau
fu fu || fat || fuk || fauh || baak || buk || bok* || fu*

A || B || C || D || E || F || G || H || I || J || K || L || M ||
N || O || P || Q || R || S || T || U || V || W || X || Y || Z

G

Mandarin

Cantonese

ga ga || gaap#
gai goi || koi || gaai#
gan gaam || gam || gon || gung*
gang gong || ngong || jong#
gao gaau || gou || hou
ge gok || go || gaak || gap || gat || got || hap || gwo#
gei kap
gen gan || gang#
geng gang || gaang
gong gung || gwang || gong#
gou gau || kau || ngau
gu gu || gwat || ku || guk || kuk*
gua gwa || gwaat || gwat# || wa# || kwa*
guai gwaai || gwaak
guan gun || gwaan || fun*
guang gwong || kwaang#
gui gwai || kui || kwai# || gei*
gun gwan
guo gwo || gwok || kwut || gwaak || gwik || wo

A || B || C || D || E || F || G || H || I || J || K || L || M ||
N || O || P || Q || R || S || T || U || V || W || X || Y || Z

H

Mandarin

Cantonese

ha ha
hai haai || hoi
han hon || haam || ham || gon*
hang haang || hong
hao hou || hok || kok#
he hap || wo || ho || hat || he || haak || hok || hot || kok || wat*
hei hak || hei
hen han
heng hang || waang
hoi haai || hoi
hong hung || hong || gwang || wang
hou hau
hu fat || huk || fu || wu || gu* || wat#
hua fa || wa || waak || waat || gwat*
huai waai || wui || wa
huan wun || fun || seun#
huang wong || fong
hui wui || fui || fai || kui || kwui || seui || wai
hun fan || wan
huo fo || waak || wo || wok || wut || fok || kut

A || B || C || D || E || F || G || H || I || J || K || L || M ||
N || O || P || Q || R || S || T || U || V || W || X || Y || Z

J

Mandarin

Cantonese

ja jaap
jan jaan
ji jai || gai || gei || jek || kap || kei || jik || jip || gik || gap ||
kek || jaap || hai || gwai || gat || kai || chap || ji || saap || chai#
jia ga || aat || gaap || gaat || haap || jip || gaai# || ngaat*
jian gaam || jin || gaan || gim || gin || jim || chin || chim || laam# || yin*
jiang gong || jeung || keung || geung || gwing# || hung#
jiao gaau || giu || gok || jiu || haau || jeuk || geuk || hiu# || yiu*
jie gaai || git || jip || jit || kit || je || ga || gip
jin gam || gan || jeun || kam || ging#
jiong gwing || kwan#
jiu gau || jau || kau || gaau || gat
ju guk || geui || jeui || keui || gat || kek || gwat# || jeun#
juan gyun || jyun || syun*
jue gok || kyut || fok || keuk || gwat || jyut#
jun gwan || jeun || kwan || wan# || syun*

A || B || C || D || E || F || G || H || I || J || K || L || M ||
N || O || P || Q || R || S || T || U || V || W || X || Y || Z

K

Mandarin

Cantonese

ka ka || lok#
kai hoi || kaai || kai || kat || haai#
kan hon || haam || ham
kang kang || hong || gong#
kao haau || kaau || hou
ke fo || ho || haak || hak || hap || hok || hot || kat || o || kok# || ngo* || wo*
kei hak
ken han || hang
keng haang || hang#
kong hung
kou kau
ku fu || huk || fat || ngat
kua kwa
kuai faai || gui || kui || kwaai || kwui || gwaai || gaai*
kuan fun
kuang fong || hong || kong || kwaang || kwang || kwong || gwong#
kui kui || kwai || faai || fui || gwai || ngai* || wai#
kun gwan || kwan
kuo fut || kong || kwut || kwok || gwok#

A || B || C || D || E || F || G || H || I || J || K || L || M ||
N || O || P || Q || R || S || T || U || V || W || X || Y || Z

L

Mandarin

Cantonese

la la || laai || laap || laat || laam#
lai laai || loi
lan laam || laan
lang long
lao laau || lou || lok
le liu || laak || lok || ngok || lak
lei loi || leui || la || laai || lyut || lak || lei#
leng ling || laang
li lai || lik || lap || nap || lei || leut || li || dai#
lia leung
lian lim || lin || lyun
liang leung || leng || long#
liao liu
lie le || leui || lit || lip || lyut
lin lam || leun
ling ling || lim*
liu lau || luk
lo lo
long lung
lou lau || lou#
lu leui || lou || luk || lau || lyut || leut || lei#
luan lyun || leun#
lue leuk
lun leun
luo lo || lok || lyut || leui#

A || B || C || D || E || F || G || H || I || J || K || L || M ||
N || O || P || Q || R || S || T || U || V || W || X || Y || Z

M

Mandarin

Cantonese

m mou
ma ma || mo# || mut# || nga*
mai maai || mak
man maan || mun || maai
mang mong || maang
mao maau || mau || mou
me mo
mei mei || mui || mai || mut#
men mun
meng maang || mang || mung || man#
mi mai || mat || mei || mik || nei || bei# || fuk*
mian min || man# || tin*
miao miu
mie mit || me || mat# || mei*
min man || ming#
ming ming
miu mau
mo mo || mut || mou || mok || mak
mou mau
mu maau || mou || muk || mau || mok

A || B || C || D || E || F || G || H || I || J || K || L || M ||
N || O || P || Q || R || S || T || U || V || W || X || Y || Z

N

Mandarin

Cantonese

na na || naap || naat || no
nai naai || noi
nan naam || naan
nang nong || lung#
nao naau || nou || yiu#
ne ne || na || naap
nei noi || na || neui
nen nyun
neng nang
ni nei || nik || nai || ngai || yi# || yik* || ngaak*
nian nin || lim || nim || nan || lin# || nip* || ya*
niang neung || yeung#
niao niu || nau#
nie jip || nip || ngat || yit || yip#
nin nei
ning ning || ying#
niu nau || nuk || ngaau# || ngau#
nong nung
nu neui || nou
nuan hyun
nue yeuk
nuo no || nok || nik

A || B || C || D || E || F || G || H || I || J || K || L || M ||
N || O || P || Q || R || S || T || U || V || W || X || Y || Z

O

Mandarin

Cantonese

o ngo || o || ou# || ngok#
on ngon
ong ong || hong#
ou au || ngau

A || B || C || D || E || F || G || H || I || J || K || L || M ||
N || O || P || Q || R || S || T || U || V || W || X || Y || Z

P

Mandarin

Cantonese

pa pa || paak || ba*
pai pai || paak || baai* || bik* || pui#
pan paan || pun || bun || mun|| baan#
pang pong || bam || bun#
pao paau || pou
pei pei || pui || bei#
pen pun || pan#
peng paang || pang || ping || pung || fung*
pi pai || pei || pik || pek || pat || be || bei* || pui#
pian pin
piao piu
pie pit
pin ping || ban || pan
ping ping || pang
po bo || po || baak || paak || pok || put || bik* || bok#
pou pau || fau*
pu pou || puk || buk || bou || pok || fu*

A || B || C || D || E || F || G || H || I || J || K || L || M ||
N || O || P || Q || R || S || T || U || V || W || X || Y || Z

Q

Mandarin

Cantonese

qi kei || chai || chap || chat || hei || kai || hai || yap || chik ||
hat || ngat || yi# || chi# || gei# || jik# || kwai# || gat*
qia haap || hap || ka
qian chim || chin || him || hin || ham || kim || kin || sin || yun# || gin# || haan# || hip*
qiang cheung || chong || keung || hong || geung#
qiao chiu || haau || hiu || hok || kiu || jeuk || giu*
qie chit || che || ke || kit || chip || hip || haap || chai*
qin chan || cham || cheun || gam || kam || kan || yam
qing ching || hing || chan || king || cheng
qiong kung || king
qiu kau || chau || jau# || yau#
qu cheui || keui || geui || gwik || heui || jeui || jeut || kuk || wat
quan chyun || hyun || kyun || gyun*
que kok || kyut || cheuk || jeuk || ke || keuk
qui kui
qun kwan || seun

A || B || C || D || E || F || G || H || I || J || K || L || M ||
N || O || P || Q || R || S || T || U || V || W || X || Y || Z

R

Mandarin

Cantonese

ran yim || yin
rang yeung || nong
rao naau || yiu
re ye || yit || nok*
ren yan || yam || nam || ying#
reng wing || ying#
ri yat
rong wing || yung
rou yau || yuk# || nau*
ru yu || yap || yuk
rua no
ruan yun
rui yeui || seui#
run yeun
ruo yeuk || no* || nok* || ye*

A || B || C || D || E || F || G || H || I || J || K || L || M ||
N || O || P || Q || R || S || T || U || V || W || X || Y || Z

S

Mandarin

Cantonese

sa sa || saa || saat || saap || so#
sai soi || choi#
san saam || saan
sang song
sao sou
sau sau
se sik || saap || sak || sap* || sat#
seng jang
sha sa || saat || so || ha || saap
shai saai || sai || sik
shan saan || saam || sim || sin || chaam* || jin#
shang seung || heung#
shao siu || cheuk || saau || seuk || tiu#
she chit || se || che || jit || sit || sip || jip*
shei seui
shen san || sam || chan || jaap* || jan*
sheng sing || saang || sang
shi chi || jik || sat || sek || si || sik || sai || sap || sit# || saai# || heui# || jaap*
shou sau
shu syu || chuk || so || suk || seut || chyu# || heui# || seui# || shu# || jyu* || sau*
shua chaat || sa#
shuai seui || seut || lat
shuan saan
shuang seung || song
shui seui
shun seun || syun#
shuo sek || syut || seuk || sok || jeuk
si ji || sei || si || sai# || chi*
song sung || chung# || jung#
sou sau || juk#
su sou || suk || chuk || juk#
suan syun
sui seui || cheui || niu#
sun syun || seun || jeun#
suo so || sok || saak || suk#

A || B || C || D || E || F || G || H || I || J || K || L || M ||
N || O || P || Q || R || S || T || U || V || W || X || Y || Z

T

Mandarin

Cantonese

ta ta || daap || taap || taat || chaat
tai taai || toi
tan taam || taan
tang tong || chong*
tao tou
te dak || tik || nik*
teng tang
ti tai || dai || tik || tek
tian tin || tim
tiao tiu
tie tip || tit
ting teng || ting || ding*
tong tung || dung
tou tau || sik*
tu tou || dat || tuk || gu*
tuan tyun || teun
tui teui || tik# || seui*
tun tyun || tan || taan#
tuo to || tok || tyut || teu || tou*

A || B || C || D || E || F || G || H || I || J || K || L || M ||
N || O || P || Q || R || S || T || U || V || W || X || Y || Z

U

Mandarin

Cantonese

u

m || ng#

A || B || C || D || E || F || G || H || I || J || K || L || M ||
N || O || P || Q || R || S || T || U || V || W || X || Y || Z

W

Mandarin

Cantonese

wa wa || waat || mat || nga || wo#
wai waai || ngoi# || wa#
wan maan || waan || wun || yun || gun#
wang mong
wei wai || wui || mei || ngai || fui#
wen man || wan || wat#
weng yung || ung
wo ngak || ngo || nguk || ngaak || waat || wo || gwo# || wa*
wong wong
wu mou || ng || wu || mat || ngat || nguk || yuk#

A || B || C || D || E || F || G || H || I || J || K || L || M ||
N || O || P || Q || R || S || T || U || V || W || X || Y || Z

X

Mandarin

Cantonese

xi hai || jaap || hei || sik || kap || sai || gwik || jik || saai || sek ||
kai || hat || tik# || yik# || ji# || jek# || sat# || chai# || chi# || cheuk*
xia ha || hap || hat || jaap || haap || la || haak#
xian sin || haam || haan || ham || him || hin || cham || chim || yin || yim# || yun#
xiang heung || seung || cheung || jeung || hong
xiao siu || haau || hiu || ngaau || chiu#
xie se || haai || gaai || hip || hyut || je || sit || kit || hit || che || git* || kwai#
xin san || seun || cham || yam || yan || hing#
xing sing || hang || ying || sang || hing#
xiong hung || hing || gung#
xiu sau || yau || chau || jau || nau*
xu seui || heui || jeui || chuk || gwik || seut || waak || wu# ||
yu# || yuk# || suk# || sou# || cheui# || juk# || sai#
xuan syun || yun || hyun || sin# || hin#
xue hok || hyut || syut || keuk || jit || heu || yut# || sit# || yeuk#
xuei seui
xun cheun || seun || cham || jam || fan || hyun# || jeun#

A || B || C || D || E || F || G || H || I || J || K || L || M ||
N || O || P || Q || R || S || T || U || V || W || X || Y || Z

Y

Mandarin

Cantonese

ya a || ngaap || aat || nga || ngaai || ngaak || ngaat || jaat# || ye#
yai ngaai
yan yim || yin || yun || ngaam || ngaan || yan# || sim*
yang yang || yung# || cheung*
yao yiu || yeuk || ngaau || miu#
yau yau
ye ya || ye || yik || yip || yit || yat#
yi yi || yik || ngaai || ai || ngai || ngat || yip || 
yat || dit# || gou# || mei# || wai# || yeui# || yut#
yin yam || yan || ngan || wan#
ying ying || ang || ngaang || ngang || wing
yo yo
yong yung || wing || chung*
you yau
yu yu || yuk || wat || wik || wu# || tong*
yuan yun || wun || yiu*
yue yeuk || yut || ngok
yun wan || yan || wat* || tong*

A || B || C || D || E || F || G || H || I || J || K || L || M ||
N || O || P || Q || R || S || T || U || V || W || X || Y || Z

Z

Mandarin

Cantonese

za jaap || jaat || jim# || ja# || jaak#
zai joi || jai
zan jaan || jaam || jaat# || ja#
zang jong
zao chou || jok || jou
ze jak || jik || jaak
zei chaak
zen jam
zeng jang || jung
zha ja || jaap || jaat || chaak
zhai jaak || jak || jaai#
zhan jin || jaan || jaam || jim || nim* || yan*
zhang cheung || jeung
zhao jaau || jiu || chiu || jeuk || siu
zhe je || jip || jit || chit || jaak
zhei je
zhen jam || jan || jeun || jing
zheng jang || jing || jeng || ching#
zhi chi || ji || jik || jit || dit || jap || jat || jek || jai || jaak || si# || kei# || dai#
zho jok
zhong jung || chung
zhou jau || juk || jaau
zhu juk || jyu || chyu || jeuk || jo || seut
zhua jaau || ja#
zhuai yai
zhuan jyun || jaan || syun#
zhuang jong || tong
zhui jeui || chyun#
zhun jeun
zhung ngong
zhuo cheuk || jeuk || jok || juk || jyut || deuk
zi ji || chi* || joi* || jik#
zian gin
zing sing#
zong jung || chung#
zou jau
zu jo || juk || jou || jeut
zuan jaan || jyun
zui jeui
zun jeun || jyun
zuo jok || cheuk || jo || jeut || chyut || jyut || jou#


Home        Friends Service          Bookstore
copyright 2002-2006
all rights reserved

Google