Conversion

 

Cantonese-Mandarin

Mandarin-Cantonese

How to Use

Incompatibility Issues

Sound Conversion

Tone Conversion

Cantonese-Mandarin Chart

Mandarin-Cantonese Chart

Methodology

Home

Email the Webmaster

Cantonese to Mandarin
Sound Conversion Chart

Most frequent pronunciations are written in bold.

Entries are generally listed from left to right in order of frequency of correspondence.

Uncommon or special pronunciation cases are marked.

A || B || C || D || E || F || G || H || I || J || K || L || M ||
N || O || P || Q || R || S || T || U || V || W || X || Y || Z

 

A

A || B || C || D || E || F || G || H || I || J || K || L || M ||
N || O || P || Q || R || S || T || U || V || W || X || Y || Z

 Cantonese

Mandarin

a

a || ya*
aai ai
aak e
aat ya || jia || e
aau ao
ai yi
am an
ang ying
au ou
   

B

A || B || C || D || E || F || G || H || I || J || K || L || M ||
N || O || P || Q || R || S || T || U || V || W || X || Y || Z
Cantonese Mandarin
ba ba || pa*
baak bai || bo || po || fu#
baan ban || pan#
baai bai || pai* || bei*
baat ba
baau bao
bai bi || bo*
bak bei
bam beng || pang
ban bin || ben || pin# || bing#
bang beng
bat bi || ba || bu || bo
be pi
bei bi || bei || pi* || mi# || fei# || pei#
beng bing
bik bi || po* || pai*
bin bian
bing bing || beng#
bit bie || bi#
biu biao
bo

bo || po

bok

bo || bao || po# || fu*

bong

bang || bong#

bou

bu || bao || pu

bui

bei || bo#

buk

pu || bao || fu || bu

bun

ban || pan || ben || pang#

but

bo || bi#

   

C

A || B || C || D || E || F || G || H || I || J || K || L || M ||
N || O || P || Q || R || S || T || U || V || W || X || Y || Z

Cantonese

Mandarin
cha cha || chua#
chaai chai || cai || chuai
chaak ce || zei || zha || chai || ca
chaam chan || can || shan*
chaan can || chan
chaang cheng || chang || chen
chaap cha
chaat shua || cha || ca || ta
chaau chao
chai qi || xi# || qie* || chi# || ji#
chak ce
cham xun || qin || chen || xian || cen || xin
chan chen || qin || qing || shen
chang ceng
chap qi || ji
chat

qi

chau

chou || qiu || xiu || cou

che che || xie || qie || she
chek chi
cheng qing
cheui cui || qu || chui#
cheuih^ chu || chui || sui || xu#
cheuk zhuo || chuo || zuo || shao || chao || que* || xi*
cheun chun
cheuhn^ xun || qin
cheung chang || qiang || xiang || zhang ||
cang* || chuang* || cong* || yang*
cheut chu
chi chi || ci || shi || zhi || si || qi# || xi# || ce# || zi* || chuai*
chik chi || qi
chim qian || jian || xian || chan#
chin qian || jian || chan
ching cheng || qing || jing* || zheng#
chip qie
chit che || qie || she || zhe
chiu qiao || chao || zhao || xiao#
cho chu || cuo
choi cai || sai#
chok cuo
chong chuang || cang || chang || qiang# || chaung# || tang*
chou cao || zao || cuo || cu
chuk cu || su || chu || chuo || xu || shu#
chung cong || chong || zhong || song# || zong# || chang# || yong*
chyu chu || zhu || shu#
chyun chuan || quan || cun || cuan || cu || chuai# || chu# || zhui*
chyut cuo || zuo
   
D
A || B || C || D || E || F || G || H || I || J || K || L || M ||
N || O || P || Q || R || S || T || U || V || W || X || Y || Z
Cantonese Mandarin
da da
daai dai || di || da
daam dan
daan dan
daap ta || da
daat da
dai di || zhi# || de# || ti# || dai# || li#
dak de || te || dei || de
dan dun
dang deng
dat tu
dau dou || dau#
de die
dei di || de
dek di
deng ding
deui dui
deuk zhuo
deun dun
dik di || de#
dim dian
din dian
ding ding || ting*
dip die
dit die || zhi || yi#
diu diao || diu#
do duo
doi dai
dok duo
dong dong
dou dao || du || dou
duk du
dung dong || tong
dyun duan
dyut duo
   
E
A || B || C || D || E || F || G || H || I || J || K || L || M ||
N || O || P || Q || R || S || T || U || V || W || X || Y || Z
Cantonese Mandarin
ei e || ei
   
F
A || B || C || D || E || F || G || H || I || J || K || L || M ||
N || O || P || Q || R || S || T || U || V || W || X || Y || Z
Cantonese Mandarin
fa hua
faai kuai || kui#
faan fan || ban#
faat fa
fai hui || fei
fan fen || hun || xun
fat fu || hu || fa# || ku#
faht^ fa || fo# || fu#
fau fou || pou*
fauh^ fu || bu*
fe fei
fei fei
fo ke || huo
fok jue || huo || fu*
fong fang || huang || kuang
fu fu || hu || ku || pu*
fui hui || kui | wei#
fuk fu || mi*
fun huan || kuan || guan*
fung feng || peng*
fut kuo
   
G
A || B || C || D || E || F || G || H || I || J || K || L || M ||
N || O || P || Q || R || S || T || U || V || W || X || Y || Z
Cantonese Mandarin
ga jia || ga || jie
gaai jie || xie || jia# || gai# || kuai*
gaak ge
gaam jian || gan
gaan jian
gaang geng
gaap jia || ga#
gaat jia
gaau jiao || jiu# || gao#
gai ji
gam gan || jin || qin
gan jin || gen
gang geng || jing# || gen#
gap ge || ji
gat ji || ge || jiu || ju || qi*
gau jiu || gou
gei ji || qi# || gui*
geng jing
geui ju || qu#
geuk jiao
geung jiang || qiang#
gik ji
gim jian
gin jian || qian# || zian#
ging jing || jin#
gip jie
git jie || xie*
giu jiao || qiao*
go ge
goi gai
gok ge || jue || jiao
gon gan || han*
gong gang || jiang || kang#
gou gao || yi#
got ge
gu gu || hu* || tu*
gui kuai
guk ju || gu
gun guan || wan#
gung gong || xiong# || gan*
gwa gua
gwaai guai || kuai
gwaak guai || guo
gwaan guan
gwaat gua
gwai gui || kui || ji
gwan jun || gun || kun
gwang hong || gong
gwat gu || gua# || ju# || hua*
gwaht^ jue
gwik xi || xu || guo || qu
gwing jiong || jiang# || jing*
gwo guo || ge# || wo#
gwok guo || kuo#
gwong guang || kuang#
gyun juan || quan*
   
H
A || B || C || D || E || F || G || H || I || J || K || L || M ||
N || O || P || Q || R || S || T || U || V || W || X || Y || Z
Cantonese Mandarin
ha ha || xia || sha
haai xie || hai || kai# || hoi#
haak ke || he || xia#
haam xian || han || kan
haan xian || qian#
haang hang || keng || ben
haap xia || qie || jia || qia
haau xiao || kao || jiao || qiao
hai xi || qi || ji
hak ke || hei || kei
ham kan || han || xian || qian || hm#
han hen || ken
hang heng || xing || ken || keng# || jing*
hap he || xia || ke || ge || qia
hat he || xia || xi || qi
hau hou || kau#
hei xi || hei || qi
hek chi
heu xue
heui xu || qu# || shu# || shi#
heung xiang || shang#
him qian || xian
hin qian || xian || xuan#
hing qing || xiong || jing# || xing# || xin#
hip xie || qie || qian*
hit xie
hiu xiao || qiao || jiao#
ho ke || he
hoi kai || hai || hoi#
hok he || hao || xue || ke || qiao
hon han || kan
hong kuang || kang || hong || qiang
hohng^ hang || xiang || ong#
hot he || ke
hou hao || kao || gao
huk hu || ku
hung xiong || hong || kong || gong# || jiang#
hyun xuan || quan || xun# || nuan*
hyut xue || xie
   
J
A || B || C || D || E || F || G || H || I || J || K || L || M ||
N || O || P || Q || R || S || T || U || V || W || X || Y || Z
Cantonese Mandarin
ja zha || zhua# || zan# || za#
jaai zhai
jaak zhai || zhi || zhe || ze || za#
jaam zhan || zan
jaan zan || zhan || zhuan || zuan || jan#
jaap za || xi || zha || xia || ja || ji || shi* || shen*
jaat zha || za || zan# || ya#
jaau zhao || zhou || zhua || chao#
jai ji || zhi || zai# || chi# || che#
jak ze || ce || zhai
jam zhen || xun || zen
jan zhen || shen*
jang zheng || zeng || seng#
jap zhi
jat zhi
jau zhou || zou || jiu || xiu || qiu#
je zhe || jie || xie || zhei#
jek zhi || ji || xi#
jeng zheng || jing
jeui zhui || zui || ju || xu || qu || dui*
jeuk zhuo || zhao || jiao || que || shuo || zhu || qiao
jeun zhun || jun || zhen || jin || zun || ju# || xun# || sun#
jeung zhang || jiang || xiang || chang#
jeut chu || cu || zuo || zu || qu
ji zhi || zi || ji# || xi#
jih^ si || zhi || zi# || ji#

jik

ji || zhi || xi || shi || ze || zi# || qi#
jim zhan || jian || za#
jin zhan || jian || chan# || shan#
jing zheng || jing || zhen
jip zhe || jie || jia || ji || nie || she*
jit jie || zhe || she || xue || zhi
jiu jiao || zhao
jo zu || zuo || zhu
joi zai || zi*
jok zuo || zhuo || zao || zho
jong zhuang || zang || gang#
jou zao || zu || zuo#
juk zhu || zu || zhuo || zhou || xu# || su# || sou# || chu#
jung zhong || zong || zeng || song# || chong#
jyu zhu || shu*
jyun zhuan || zun || zuan || juan
jyut zhuo || chuo || duo || zuo || chu# || jue# || chuai#
   
K
A || B || C || D || E || F || G || H || I || J || K || L || M ||
N || O || P || Q || R || S || T || U || V || W || X || Y || Z
Cantonese Mandarin
ka ka || qia
kaai kai
kaau kao
kai qi || xi || ji
kam qin || jin
kan qin
kap ji || xi || gei
kat ke || kai
kau gou || jiu || kou
kauh^ qiu || jiu
ke qie || que || qie
kei qi || ji || zhi#
kek ji || ju
keui qu || ju
keuk jue || xue || que
keung qiang || jiang
kim qian
kin qian
king qing || qiong || jing
kit jie || qie || xie
kiu qiao
koi gai || kai
kok que || he || ke# || hao#
kong kang || kuang || kuo
ku gu
kui kui || kuai || hui || gui || qui
kuk qu || gu*
kung qiong
kut huo
kwa kua || gua*
kwaai kuai
kwaang kuang || guang#
kwai kui || gui# || qi# || xie#
kwan kun || jun || qun# || jiong#
kwang kuang
kwok kuo
kwong kuang
kwui kuai || hui
kwut guo || kuo
kyun quan
kyut jue || que
   
L
A || B || C || D || E || F || G || H || I || J || K || L || M ||
N || O || P || Q || R || S || T || U || V || W || X || Y || Z
Cantonese Mandarin
la la || lei || xia
laai lai || la || lei
laak le
laam lan || la# || jian#
laan lan
laang leng
laap la
laat la
laau lao
lai li
lak lei || le
lam lin
lap li
lat shuai
lau liu || lou || lu
le lie
lei li || lei# || lu#
leng liang
leui lei || lu || lie || luo#
leuk lue
leun lin || lun || luan#
leung liang || lia#
leut lu || li
li li
lik li
lim lian || nian || ling*
lin lian || nian#
ling ling || leng
lip lie
lit lie
liu liao || le
lo luo || lo#
loi lai || lei
lok luo || lao || le# || ka#
long lang || liang#
lou lu || lao || lou#
luk lu || liu
lung long || nang#
lyun luan || lian
lyut luo || lu || lie || lei
   
M
A || B || C || D || E || F || G || H || I || J || K || L || M ||
N || O || P || Q || R || S || T || U || V || W || X || Y || Z
Cantonese Mandarin
m u
ma ma
maai mai || man
maak bo
maan man || wan
maang meng || mang
maau mao || mu
mai mi || mei
mak mo || mai
man wen || min || meng# || mian#
mang meng
mat mi || wu || wa || mie#
mau mou || mao || mu || miu
me mie
mei mei || mi || wei || yi# || mie*
mik mi
min mian
ming ming || min#
mit mie
miu miao || yao#
mo mo || me# || ma#
mok mo || mu || bo*
mong wang || mang
mou wu || mu || mao || mo || m#
mui mei
muk mu
mun men || man || pan
mung meng
mut mo || mei# || ma#
   
N
A || B || C || D || E || F || G || H || I || J || K || L || M ||
N || O || P || Q || R || S || T || U || V || W || X || Y || Z
na na || nei || ne
naai nai
naam nan
naan nan
naap na || ne
naat na
naau nao || rao
nai ni
nam ren
nan nian
nang neng
nap ao || li
nau niu || niao# || xiu* || rou*
ne ne
nei ni || mi || nin || er#
neui nu || nei
neung niang
nik ni || nuo || te*
nim nian || zhan*
nin nian
ning ning
nip nie || nian*
niu niao || sui#
no nuo || ruo* || rua || na
noi nei || nai
nok nuo || ruo* || re*
nong nang || rang
nou nao || nu
nuk niu
nung nong
nyun nuan || nen
ng wu || ng# || u#
nga ya || wa || ma*
ngaai ai || ya || yi || yai#
ngaak wo || ya || ni*
ngaam yan || ai
ngaan yan
ngaang ying
ngaap ya
ngaat ya || e || jia*
ngaau yao || ao || xiao || niu#
ngai wei || yi || ni || ai# || kui*
ngak wo || e || o#
ngam an
ngan yin || en#
ngang ying
ngat yi || wu || qi || nie || ku
ngau ou || gou || niu#
ngo e || o || wo || ke*
ngoi ai || wai#
ngok yue || le
ngon an || on || ang#
ngong ang || zhung || gang
ngou ao
nguk wu || wo
   
O
A || B || C || D || E || F || G || H || I || J || K || L || M ||
N || O || P || Q || R || S || T || U || V || W || X || Y || Z
o ke || o || e
oi ai
on an || en
ong ong
ou ao || o#
   
P
A || B || C || D || E || F || G || H || I || J || K || L || M ||
N || O || P || Q || R || S || T || U || V || W || X || Y || Z
pa pa || ba
paai pai
paak po || bo || pa || pai 
paan pan || ban
paang peng || bang# || beng#
paau pao || bao
pai pi || bi
pan pin || bin || pen#
pang peng || ping
pat pi
pau pou
pei pi || bi || pei# || bei#
pek pi
pik pi
pin pian || bian
pihng^ ping || bing# || pian*
ping pin || peng || ping
pit pie
piu piao || biao
po po
pok pu || po
pong pang || bang || beng#
pou pu || pao || bao#
pui pei || bei || pai# || pi#
puk pu
pun pan || pen || ban
pung peng
put po
   
S
A || B || C || D || E || F || G || H || I || J || K || L || M ||
N || O || P || Q || R || S || T || U || V || W || X || Y || Z
sa sha || sa || shua#
saa sa
saai xi || shi# || shai#
saak suo
saam san || shan
saan shan || shuan || san || chan 
saang sheng
saap sha || sa || se || ji
saat sha || sa || cha
saau shao
sai xi || shi || si# || shai# || xu#
sak se
sam chen || cen || shen
sahn^ chen || shen
san shen || xin
sang sheng || xing
sap shi || se*
sat shi || se# || xi#
sau sou || shou || xiu || chou# || sau# || shu*
se she || xie
sei si
sek shi || shuo || xi
seui xu || sui || cui || shui || shuai || chui ||
hui || shei# || shu# || rui# || xuei# || tui*
seuk shuo || shao
seuhn chun || xun || shun#
seun xun || sun || xin || shun || qun# || huan #
seuhng^ chang || shang
seung xiang || shang || shuang
seuht^ shuai || xu 
seut shu || zhu
si shi || si
sih^ shi || zhi# || chi#
sik xi || shi || se || ci || shai# || tou*
sim chan || shan || yan*
sihn^ shan || chan || xian# || qian#
sin xian || shan || qian# || xuan#
sihng^ cheng || sheng
sing sheng || xing || zing#
sip she
sit xie || she || shi# || xue#
siuh^ shao || zhao
siu xiao || shao
so suo || shu || sha || sa#
soi sai
sok shuo || suo
song sang || shuang
sou sao || su || xu# || shu#
suhk^ shu
suk su || shu || xu# || suo#
sung song || chong || cong
syu shu
syun xuan || sun || suan || chuan# || shun# || zhuan# || jun* || juan*
syut xue || shuo
   
T
A || B || C || D || E || F || G || H || I || J || K || L || M ||
N || O || P || Q || R || S || T || U || V || W || X || Y || Z
ta ta
taai tai || dai
taam tan
taan tan || da || dan# || tun#
taap ta
taat ta
tai ti || di
tan tun
tang teng
tau tou
tek ti
teng ting
teu tuo
teui tui
teun dun || tuan
tik ti || te || xi# || tui#
tim tian || dian#
tin tian || dian* || mian*
ting ting
tip tie
tit tie
tiu tiao || shao#
to tuo || duo
toi tai || dai
tok tuo || bo*
tong tang || zhuang || yun* || yu*
tou tao || tu ||dao || du# || tuo*
tuk tu
tung tong || chong#
tyun tun || tuan
tyut tuo
   
U
A || B || C || D || E || F || G || H || I || J || K || L || M ||
N || O || P || Q || R || S || T || U || V || W || X || Y || Z
ung weng
   
W
A || B || C || D || E || F || G || H || I || J || K || L || M ||
N || O || P || Q || R || S || T || U || V || W || X || Y || Z
wa hua || wa || wai# || gua# || huai# || wo* || ao*
waai huai || wai
waak hua || huo || xu
waan wan
waang heng
waat hua || wa || wo
wai wei || hui || kui# || yi#
wan yun || hun || wen || jun# || yin#
wang hong
wat yu || qu || hu# || wen# || he* || yun*
wik yu
wing yong || rong || ying || reng
wo wo || he || huo || guo || wa# || ke*
wok huo
wong huang || wong
wu wu || hu || xu#
wuh hu || yu#
wui hui || wei || huai
wun huan || wan || yuan
wut huo
   
Y
A || B || C || D || E || F || G || H || I || J || K || L || M ||
N || O || P || Q || R || S || T || U || V || W || X || Y || Z
ya ye || nian*
yai zhuai
yam yin || ren || xin || qin
yahn^ ren || yin || xin || yun#
yan yin || ren || xin || en || yun# || yan# || zhan*
yahp^ ru
yap yi || qi
yat yi || ri# || ye#
yau xiu || you || qiu# || rou# || yau#
yauh^ you || rou || yau || qiu#
ye ye || re || ya# || ruo*
yeui rui || yi#
yeuk yao || yue || nue || ruo || xue#
yeun run
yeung yang || rang || niang#
yi yi || er || qi# || ni# || ai#
yik yi || ye || xi# || ni*
yim yan || ran || xian# || a# || an#
yin yan || xian || ran# || jian*
ying ying || xing || reng# || ning# || ren#
yip ye || nie#
yit ye || nie || re
yiu yao || rao || nao# || jiao* || yuan*
yo yo
yu yu || ru || xu#
yuk yu || ru || rou# || wu# || xu#
yun yuan || xuan || wan || yan || qian# || ruan# || xian#
yung yong || rong || weng || yang#
yut yue || xue# || yi#

*This pronunciation is an exception in that it corresponds to a character that has an alternate Cantonese pronunciation.  Example- While the listed Cantonese pronunciation for a character is "ba" it is can also be pronounced "pa", so while the general corresponding Mandarin sound to the Cantonese "ba" is generally "ba," for that particular character the Mandarin equivalent is "pa".

#This is an uncommon pronunciation occurring for only one or two characters.  However, sometimes characters that have the less common pronunciation are frequently used.  Example- The common character ~ is pronounced "ban" in Cantonese.  That sound is usually changed to either "bin" or "ben" in Mandarin, but in this case becomes "pin".

^The Cantonese mid and high level tones were listed separately from the low level tones for this character because the corresponding Mandarin sounds differ for low and high/mid sounds.


Home        Friends Service          Bookstore
copyright 2002-2006
all rights reserved

Google